همیاران عکاس  نمایشگاه نهال سپید

۱- علی سراج همدانی

۲- احسان کمالی

۳- رضا معین پور

۴- کیانوش کیانی

۷- مهران داوود زاده

۸- یوسف باقری

۶- محسن نظری

۵- مسعود غلامی