از میان امور بشری دو امر از بقیه مهم تر است ، هنر مملکت داری و هنر تعلیم و پروش

(کانت)

روزی چون و محصل بودیم، امروز آموخته ایم او را در حجم حقیر تکرار محبوس نکنیم. دیواری ساخته ایم کوتاه ز باید ها ، تا بیاموزد دیوارها را از مسیر زندگی بردارد و خود مدرسه خواسته اش شود …